Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 855 / 26.09.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

З А П О В Я Д В А М:

1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за срок от 5 години, а именно:

 • Общинско помещение с площ от 13 кв.м. (тринадесет квадратни метра), разположено в северозападната част на първи етаж на масивна двуетажна сграда – кметство, с обща з.п. на сградата 176 кв.м., изградена в кв.55 по плана на с. Момина църква, при граници на помещението: изток – медицински кабинет, запад – фоае, север – външен зид и юг - коридор, за осъществяване на пощенски услуги, при начална тръжна цена за месечен наем за ползваните 13 кв.м. в размер на 27,30 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 2,73 лв.

2. Определеният депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внасят в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

3. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 17.10.2023 г. от 11:00 ч. в зала № 1 в сградата на община Средец.

ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търговете: Тръжната документация за участие в търга се получава в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 13.10.2023 г., стая 311.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

ІV. Документи за участие в търга се подават в деловодството на община Средец до 16:00ч. на 13.10.2023 г. за първа дата на търга и до 16:00 ч. на 20.10.2023г. за повторен търг. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторен търг ще се проведе на 24.10.2023г., при същите условия.

V. Оглед се извършва всеки работен ден до 13.10.2023 г., от 09:30 ч.

VІ. Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търга;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Декларация за съгласие.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

VІІІ. При неявяване на поне по двама кандидати да участват в търга, следващ търг ще се проведе на 24.10.2023г. от 11:00 ч. при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаването на заявленията за участие в повторния търг се извършва до 16:00 ч. на 20.10.2023 г.

ІX. Условията и правилата за провеждане на търга с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец: www.sredets.bg.

Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: