Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 859 / 27.09.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № С-94-00-88/26.09.2023 г. подадено от Стамат Стоянов Палов

ПРЕКРАТЯВАМ :

регистрацията на туристически обект

СТАИ ЗА ГОСТИ

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Васил Коларов” № 61, общ. Средец, обл. Бургас

собственик на обекта: Стамат Стоянов Палов

с постоянен адрес: гр. Средец, ул. „Васил Коларов” № 59, общ. Средец обл. Бургас

Лице извършващо дейност в обекта: Стамат Стоянов Палов

с постоянен адрес: гр. Средец, ул. „Васил Коларов” № 59, общ. Средец обл. Бургас

Капацитет на обекта: 2 стаи, 4 легла

С настоящата заповед заличавам вписаните в регистъра по чл. 167 от Закона за туризма обстоятелства относно регистрирания обект и обезсилвам издаденото удостоверение за регистрация с № 00267/28.07.2022 г.

Настоящата заповед да се връчи на заявителя и на директора на дирекция МПОС за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло, и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

ВрИД Кмет на община Средец
(съгл. Заповед № 838/26.09.2023 г.)

Споделяне: