Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 92 / 29.05.2023 г.

На основание 44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, във връзка с чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ и протокол № 4/11.05.2023г. , т.9 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ю.л.179/05.05.2023г. от ЗП Йовко Веселинов Джермов,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи и щрихи, по червените линии и надписи, проект за частично изменение на ПУП – ПР /план за регулация/ , за УПИ I в кв.19 по плана на село Вълчаново, община Средец, като се ситуират два нови УПИ: I – за обществено обслужване/ в границите на имот пл.№104/, с площ 4579 м2 и V – за обществено обслужване/ в границите на имот пл.№301/, с площ 1379 м2, устройствена зона „Оо“, с предназначение за „ фотоволтаична централа“/имот пл.№104/, съгласно приложения към тази Заповед проект , като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150, ал.2,т.1 от ЗУТ.

2. По червените пунктирани линии и по черните надписи , проект за частично изменение на ПУП-ПЗ / план за застрояване/ на УПИ I в кв.19/ имот пл.№104/, при следните показатели на застрояване:Зона Оо, Ет. – до 3 етажа, Н макс. 15.0м., плътност на застр. до 30% , Кинт 1.2, озеленяване до 50% , свободно застрояване „е“ ,съгласно приложения към тази Заповед проект , като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150, ал.2,т.1 от ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №453/29.05.2023г.

Споделяне: