Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 94 / 08.06.2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ , във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-2276/30.05.2023г. от Васил Стоянов Покраев, в качеството му на управител на фирма „ ВП 69“ ЕООД, собственик с Н.Акт№8/2017г. на имот пл.№606 в кв.24 по действащия ПУП -ПРЗ на село Момина Църква, община Средец, одобрен с Заповед №187/20.10.1969 г., заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, по становище на главния архитект на Община Средец от 08.06.2023 г. и скица – предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ,

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за частично изменение на ПУП – План за регуляция на част от кв.24 по плана на село Момина Църква, община Средец, област Бургас,

В обхват: УПИ III-606 и УПИ IV-607, като парцелната граница между тях , се постави по съществуващата обща имотна граница.

Проектът да се изработи на основание §8 ,ал.2, т. 3 от ПР на ЗУТ, за сметка на собствениците , при спазване нормите на ЗУТ и изискванията на наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ, настоящата заповед спира прилагането на действащия ПУП-ПР , в частта за която се отнася.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №453/29.05.2023г.

Споделяне: