Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 99 / 22.06.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.4 на ПР от ЗУТ и протокол № 5/20.06.2023г, т.1 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

По зелените линии, надписи и щрихи, проект за частично изменение на плана за регулация / ПУП-ПР / на село Момина Църква, Община Средец, одобрен със заповед № 187/20.10.1969 г., за УПИ III-606 и УПИ IV-607 в кв.24, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като общата парцелната граница между тях се постави по общата имотна граница на имоти с пл.№№606 и 607 в кв.24, поради неуредени регулационни сметки , като УПИ III-606 в кв.24 е с нова площ 1506 кв.м., а УПИ IV-607 в кв.24 е с нова площ 846 кв.м., съгласно нормите на ЗУТ и приложения към тази заповед проект.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №521/16.06.2023г.

Споделяне: