Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 995 / 07.11.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № 94-00-3858/06.11.2023 г. подадено от Петър Костов Иванов-управител на „Милениум 2011“ ЕООД

ПРЕКРАТЯВАМ :

регистрацията на туристически обект

СТАИ ЗА ГОСТИ

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Струма” № 4, общ. Средец, обл. Бургас

собственик на обекта: Петър Костов Иванов

с постоянен адрес: гр. Средец, ул. „Струма” № 4, общ. Средец, обл. Бургас

Лице извършващо дейност в обекта: „Милениум 2011“ ЕООД, ЕИК 207051960

с седалище и адрес на управление: гр. Средец, ул. „Струма” № 4, общ. Средец обл. Бургас

Капацитет на обекта: 4 стаи, 4 легла

С настоящата заповед заличавам вписаните в регистъра по чл. 167 от Закона за туризма обстоятелства относно регистрирания обект и обезсилвам издаденото удостоверение за регистрация с № 00338/10.04.2023 г.

Настоящата заповед да се връчи на заявителя и на директора на дирекция МПОС за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло, и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

ВрИД Кмет на община Средец
съгл. Заповед № РД-09-44/23.10.2023 г.

на областен управител на област Бургас

Споделяне: