Заповед №54 / 11.10.2022 г.

Заповед №54 / 11.10.2022 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 21.09.2022 г. на Община Средец , по заявление с вх. № 94-00-2628/05.09.2022г. от Неделчо Иванов Жеков и Христо Митев Марков, собственици на имот с пл.№501.72 и имот пл.№501.71 в кв. 10, по действащия кадастрален план на с. Орлинци, Община Средец, одобрен със заповед № ...

повече
Заповед №55 / 11.10.2022 г.

Заповед №55 / 11.10.2022 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 21.09.2022 г. на Община Средец , по заявление с вх. № 94-00-2740/21.09.2022г. от Гинка Пенева Димитрова и Станка Пенева Жекова, собственици на имот с пл.№501.67 и част от имот пл.№501.68 в кв. 10, по действащия кадастрален план на с. Орлинци, Община Средец, одобрен със ...

повече
Заповед № 787/21.09.2022 г.

Заповед № 787/21.09.2022 г.

На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № Б- 94-00-10/20.09.2022 г. подадено от Борис Иванов Вълкадинов-управител на „Дива” ЕООД.

повече
Заповед №49 / 01.09. 2022 г.

Заповед №49 / 01.09. 2022 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол № 4/28.07.2022г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О ...

повече
Заповед №46 / 03.08. 2022 г.

Заповед №46 / 03.08. 2022 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ, протокол №3/16.06.2022г. на ЕСУТ на община Средец и във връзка със заявление вх.№ 94-00-1345/07.06.2022г. от Стоян Дойнов Попов, собственик на ПИ с идентификатори 29221.216.1 и 29221.216.2 по КККР на село момина Църква, община Средец( част от бивш стопански двор и общински улици), ...

повече
Заповед № 380 / 14.06.2022 г.

Заповед № 380 / 14.06.2022 г.

На основание чл. 137, ал.1, т.2 и чл. 137, ал. 2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № Д- 94-00-24/11.05.2022 г. подадено от Денка Димова Топалова, чрез Ивана Любомирова Топалова с ЕГН **********, упълномощена с пълномощно ...

повече
Заповед № 27  /  09.06. 2022 г.

Заповед № 27 / 09.06. 2022 г.

На осн. чл.135, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление вх.№ 94-00-1316/07.06.2022г. от Пламен Йорданов Стоянов, собственик на имот пл. №299 в кв.53 по действащия ПУП -ПРЗ на град Средец, община Средец, одобрен със зап № РД-09-166/24.09.1986 г., съгласно н.актове с №54 и №55/2022г. и договор за покупко – продажба на ЧОС №46/2022 г., заинтересовано ...

повече
Заповед №26 / 07.06. 2022 г.

Заповед №26 / 07.06. 2022 г.

На осн. чл.135 ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление вх.№ 94-00-1285/ 06.06.2022 г. от Зорница Георгиева Глуховска , собственик с нот.акт№ 76, т.1, д.71, рег.№406/ 2022 година на УПИ VI-53 в кв.19 по действащия ПУП -ПР на с. Малина , община Средец, одобрен с Заповед №829,830/ 24.12.1936 година, заинтересовано лице по смисъла на ...

повече
Заповед №23 / 09.05.2022 г.

Заповед №23 / 09.05.2022 г.

На основание чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 2/18.04.2022 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р Я В А М :

повече
Заповед №20 / 26.04. 2022 г.

Заповед №20 / 26.04. 2022 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 18.03.2022 г. на Община Средец , по заявление . вх. № ю.л.79/17.03.2022г. от фирма „ Примавера Лукс“ ЕООД, ЕИК 206328828, собственик на имоти с пл.№ 256 и 257 в кв. 10, по действащия кадастрален план на с. Орлинци, Община Средец, одобрен със заповед № ...

повече