Заповед № 27 / 03.02.2023 г.

Заповед № 27 / 03.02.2023 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№Т-94-00-3/26.01.2023 г., от Ташко Тодоров Мераков- управител на фирма „ ВАСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 207003392 и заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията,

повече
Заповед № 26 / 31.01.2023 г.

Заповед № 26 / 31.01.2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-220 /30.01.2023г. от Христина Русева Люцканова, в качеството й на наследник нна Руси Гочев Дойков, собственик с н.а.№88/1950г. на УПИ ...

повече
Заповед № 20 / 30.01. 2023 г.

Заповед № 20 / 30.01. 2023 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№Д-94-00-7/24.01.2023 г., от Димо Иванов Найденов- собственик и заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията, ...

повече
Заповед № 19 / 30.01. 2023 г.

Заповед № 19 / 30.01. 2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-206 /26.01.2023г. от Стоян Симеонов Христов, съсобственик с Н.Акт№25/2022г. на УПИ VII-1538 в ...

повече
Заповед № 17 / 26.01. 2023 г.

Заповед № 17 / 26.01. 2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-210/26.01.2023г. от Екатерина Маринова Кишишева, собственик на УПИ I-396 и УПИ ...

повече
Заповед № 17 / 24.01. 2023 г.

Заповед № 17 / 24.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 7/17.11.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас и Споразумение рег.№67/09.01.2023, ...

повече
Заповед № 16 / 23.01. 2023 г.

Заповед № 16 / 23.01. 2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 03.01.2023 г. на Община Средец , по заявление с вх. № 94-00-3366/12.12.2022г. от Анка Георгиева Янчева, собственик на имот с пл.№ 103 в кв. 2, по действащия кадастрален план на с. Росеново, Община Средец, одобрен със заповед № 360-3-4/14.01.2003г. , регулационен план ...

повече
Заповед № 14 / 23.01. 2023 г.

Заповед № 14 / 23.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 1/12.01.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 15 / 23.01. 2023 г.

Заповед № 15 / 23.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 1/12.01.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 13 / 23.01. 2023 г.

Заповед № 13 / 23.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 1/12.01.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече