Заповед № 15 / 23.01. 2023 г.

Заповед № 15 / 23.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 1/12.01.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 13 / 23.01. 2023 г.

Заповед № 13 / 23.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 1/12.01.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 12 / 20.01. 2023 г.

Заповед № 12 / 20.01. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №1/12.01.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р Я В А М : 1. По зелените надписи и червените линии, ...

повече
Заповед № 11 / 17.01. 2023 г.

Заповед № 11 / 17.01. 2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№94-00-45/09.01.2023г. от Станислав Димитров Янев, в качеството му на наследник на Димитър Стоянов Янев и Желязко Стоянов Янев, ...

повече
Заповед № 8 / 11.01.2023 г.

Заповед № 8 / 11.01.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№94-00-50/10.01.2023г. от Димо Иванов Найденов, собственик на УПИ I-123, II-123, III-123 в кв.6 по плана на село Дюлево, община ...

повече
Заповед № 22 / 09.01.2023 г.

Заповед № 22 / 09.01.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със заявление вх. № Д- 94-00-3/05.01.2023 г. подадено от Динка Георгиева Янева- собственик на ЕТ „Дием-Динка Янева”. ПРЕКРАТЯВАМ : регистрацията на ...

повече
Заповед №3 / 10.01.2023 г.

Заповед №3 / 10.01.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-3371/12.12.2022г. от Радослав Иванов Дрингов, в качеството му на заявител, желаещ да участва в тръжна ...

повече
Заповед №2 / 10.01.2023 г.

Заповед №2 / 10.01.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх. №43-00-277/22.12.2022г. от инж. Живка Маврова – главен експерт към Дирекция „УТСБКС“ на община Средец -заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, за допускане изработване на КПИИ по чл.150 от ЗУТ за обект: „ Дом за стари хора“ , находящ ...

повече
Заповед №1 / 03.01.2023 г.

Заповед №1 / 03.01.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, удостоверение№25-336890/19.10.2022г. на АГКК и протокол № 4/28.07.2022г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед №75 / 07.12. 2022 г.

Заповед №75 / 07.12. 2022 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№ ю.л.265/12.07.2022 г., от фирма „ДЕБЕЛТИНЖЕНЕРИНГ“ АД- собственик и заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията, ...

повече