Заповед № 69 / 24.04.2023 г.

Заповед № 69 / 24.04.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13, ал.2 от ЗМСМА, §8, ал.4 на ПР от ЗУТ и протокол № 3/11.04.2023г, т.3 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ОД О Б Р Я В А М :

повече
Заповед № 70 / 24.04.2023 г.

Заповед № 70 / 24.04.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 3/11.04.2023 г., т.21 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед № 66 / 20.04.2023 г.

Заповед № 66 / 20.04.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 14.03.2023 г. на Община Средец , по заявление . вх. № 94-00-1028/07.03.2023г. от Ангел Стоянов Господинов , собственик на имот пл.№ 501.596 в кв. 19, по действащия кадастрален план на град Средец, Община Средец, одобрен със заповед № РД-09-166/24.09.1986г., и ...

повече
Заповед № 64 / 20.04.2023 г.

Заповед № 64 / 20.04.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 14.03.2023 г. на Община Средец , по заявление . вх. № 94-00-1096/09.03.2023г. от Аргир Мариусов Аргиров , собственик на имот пл.№31 в кв.39, по действащия кадастрален и регулационен план на с. Горно Ябълково, Община Средец, одобрен със заповед №741,742/14.10.1937, с ...

повече
Заповед № 65 / 20.04.2023 г.

Заповед № 65 / 20.04.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 10.04.2023 г. на Община Средец , по заявление с вх. № 94-00-1847/10.04.2023г.. от Петко Станиславов Загорчев, в качеството му на управител на фирма „ Скай Транс БГ“ ЕООД, ЕИК 203293449, собственик на имот с пл.№ 108 в кв. 2, по действащия кадастрален план на с. ...

повече
Заповед № 62 / 20.04.2023 г.

Заповед № 62 / 20.04.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3, чл.64, ал.1, т.3 и ал.2, чл.70,ал.2, чл.108,ал.2 и ал.5, чл.110, ал.1, т.1 и чл.112,ал.2,т.10 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.8 , чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4, чл.104, ал.1 и чл.109, ал.1, т.2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ю.л.102/06.03.2023г. от фирма « Примавера ...

повече
Заповед № 63 / 20.04.2023 г.

Заповед № 63 / 20.04.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13, ал.2 от ЗМСМА, §8, ал.4 на ПР от ЗУТ и протокол № 3/11.04.2023г, т.1 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ОД О Б Р Я В А М :

повече
Заповед № 61 / 19.04. 2023 г

Заповед № 61 / 19.04. 2023 г

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 , чл.124а, ал.2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-270.2023г. от Стефчо Иванов Стойков, собственик на ПИ с ИД 17974.100.4, ПИ с ИД 17974.100.5 и ПИ с ИД 17974.100.13 ...

повече
Заповед № 57 / 13.04. 2023 г.

Заповед № 57 / 13.04. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.17, т.2 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и протокол №3/11.04.2023 г., т.5 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 56 / 13.04. 2023 г.

Заповед № 56 / 13.04. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, във връзка с чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ , във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и положително становище от протокол № 3/11.04.2023 г., т.4 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ 43-00-58/13.03.2023г. от инж.Живка Маврова – главен експерт към Дирекция „УТСБКС“ на ...

повече