Обявление

Обявление

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”, процедура

повече
Обявление

Обявление

Община Средец на 13.03.2023г. стартира дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”, по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома”, ...

повече
Съобщение

Съобщение

Кметът на Община Средец подписа Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0170-C01, във връзка с реализацията на проект „Грижа в ...

повече
Съобщение

Съобщение

Община Средец успешно изпълни дейностите по проект № BG05M9OP001-2.119-0013-C01 «Патронажна грижа в община Средец». Проектът се финансира от Оперативна ...

повече
Проведен конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството

Проведен конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.16, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, чл.5, ал.1, чл.6, чл.10, ал.2, 3, 4, 5 и чл.11, ал.2 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните ...

повече
Съобщение

Съобщение

Община Средец уведомява всички заинтересовани лица - собственици на животновъдни обекти на територията на общината, притежаващи пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, че могат да заявят желанието си да наемат ...

повече
Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМ ВИ, ЧЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. СРЕДЕЦ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023/2024 г. НА ЛИЦА С ПОСТОЯНЕН ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СРЕДЕЦ . КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ Е 31.03.2023 г.

повече
Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Средец в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет. В тази връзка, считано от ...

повече
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С06, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на ...

повече
ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  ПО ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С06, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на ...

повече