Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец. Конкурсната комисия, определена със 3аповед ...

повече
Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

на основание Заповед № 635/27.07.2022 год.на Кмета на Община Средец и във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 21 ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, ОБЯВЯВАМ конкурс за заемане по трудово правоотношение на ...

повече
Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността “главен архитект” в Общинска администрация – община Средец

Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността “главен архитект” в Общинска администрация – община Средец

На основание Заповед № 640 /28.07.2022 год.на Кмета на Община Средец и във връзка с чл. 90, ал.2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.7,ал.12 и §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията ...

повече
Заповед №626 / 22.07.2022 г.

Заповед №626 / 22.07.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №552/29.06.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се ...

повече
Заповед № 620/ 21.07.2022 г.

Заповед № 620/ 21.07.2022 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведат публично оповестени търгове с ...

повече
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността Директор на детска градина – с. Орлинци

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността Директор на детска градина – с. Орлинци

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността Директор на детска градина – с. Орлинци Конкурсната комисия, определена със 3аповед 313/25.05.2022 год. на Кмета на Община Средец реши: Допуска до конкурс Таня ...

повече
Заповед №398 / 22.06.2022 г.

Заповед №398 / 22.06.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №538/31.05.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №399 / 22.06.2022 г.

Заповед №399 / 22.06.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №535/31.05.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед    №401 / 22.06.2022 г.

Заповед №401 / 22.06.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №539/31.05.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №400 / 22.06.2022 г.

Заповед №400 / 22.06.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №541/31.05.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече