ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ 2

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ 2

Комисията за провеждане на процедура за подбор на персонал в Дневен център за деца с увреждания, назначена със Заповед № 802/27.09.2022г. на Кмета на община Средец реши: Кандидатът Иванка Николова Ройчева получава максималният средноаритметичен брой ...

повече
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедура за подбор на персонал в Дневен център за деца с увреждания

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедура за подбор на персонал в Дневен център за деца с увреждания

Комисията за провеждане на процедура за подбор на персонал в Дневен център за деца с увреждания, назначена със Заповед № 802/27.09.2022г. на Кмета на община Средец реши: Допуска до събеседване в процедурата за подбор на персонал в Дневен център за деца с увреждания за позиция детегледач, следните ...

повече
Обява за свободни работни места в   Дневен център за деца с увреждания гр. Средец

Обява за свободни работни места в Дневен център за деца с увреждания гр. Средец

Психолог - 1 работно място, вид на правоотношението - трудово - по заместване до завръщане на отсъстващия служител, чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда, заетост – 8 часов работен ден; Логопед - 1 работно място, вид на правоотношението - трудово - по заместване до завръщане на отсъстващия ...

повече
Извлечение на протокол от конкурсна процедура за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец.

Извлечение на протокол от конкурсна процедура за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец.

Днес 09.09.2022 год. в 10.00 часа, комисия определена със Заповед № 715/30.08.2022 год. на кмета на община Средец започна работа по провеждането конкурсна процедура за избор на “главен архитект” в община Средец. Съгласно предвиденият брой точки за класиране, съгласно системата за оценяване, до интервю ...

повече
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец. Конкурсната комисия, определена със 3аповед ...

повече
Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

на основание Заповед № 635/27.07.2022 год.на Кмета на Община Средец и във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 21 ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, ОБЯВЯВАМ конкурс за заемане по трудово правоотношение на ...

повече
Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността “главен архитект” в Общинска администрация – община Средец

Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността “главен архитект” в Общинска администрация – община Средец

На основание Заповед № 640 /28.07.2022 год.на Кмета на Община Средец и във връзка с чл. 90, ал.2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.7,ал.12 и §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията ...

повече
Заповед №626 / 22.07.2022 г.

Заповед №626 / 22.07.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №552/29.06.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се ...

повече
Заповед № 620/ 21.07.2022 г.

Заповед № 620/ 21.07.2022 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведат публично оповестени търгове с ...

повече
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността Директор на детска градина – с. Орлинци

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността Директор на детска градина – с. Орлинци

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността Директор на детска градина – с. Орлинци Конкурсната комисия, определена със 3аповед 313/25.05.2022 год. на Кмета на Община Средец реши: Допуска до конкурс Таня ...

повече