Заповед №398 / 22.06.2022 г.

Заповед №398 / 22.06.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №538/31.05.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №399 / 22.06.2022 г.

Заповед №399 / 22.06.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №535/31.05.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед    №401 / 22.06.2022 г.

Заповед №401 / 22.06.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №539/31.05.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №400 / 22.06.2022 г.

Заповед №400 / 22.06.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №541/31.05.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед № 395 / 22.06.2022 г.

Заповед № 395 / 22.06.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 536 и 537 от 31.05.2022г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед №388 / 20.06.2022 г.

Заповед №388 / 20.06.2022 г.

На основание чл.41, ал.1, чл.43, ал.1, чл.43а от ЗГ, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №534/31.05.2021 год. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А ...

повече
Заповед №389 / 20.06.2022 г.

Заповед №389 / 20.06.2022 г.

На основание чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №534/31.05.2021 год. на Общински съвет на община Средец

повече
Заповед № 365 / 08.06.2022 г.

Заповед № 365 / 08.06.2022 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно ...

повече
Конкурс за длъжността: Директор на детска градина – с. Орлинци

Конкурс за длъжността: Директор на детска градина – с. Орлинци

На основание чл.44, ал.1, т.1 във връзка с чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №313/25.05.2022 год. на кмета на Община Средец

повече
Заповед № 304/ 20.04.2022 г.

Заповед № 304/ 20.04.2022 г.

Община Средец, гр.Средец, област Бургас на основание Заповед № 304 от 20.04.2022 г. на Кмета на община Средец, обявява търг с тайно наддаване за продажба на общински имот, а именно: Урегулиран поземлен имот XXX (тридесет римско) в кв.70 (седемдесети) с площ от 466 кв.м. (четиристотин ...

повече