Заповед № 891 / 21.10.2022 г.

Заповед № 891 / 21.10.2022 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно ...

повече
Конкурс за заемане длъжността: „Стажант-одитор” в  общинска администрация  Средец

Конкурс за заемане длъжността: „Стажант-одитор” в общинска администрация Средец

на основание Заповед №857/11.10.2022 год.на Кмета на Община Средец и във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда ОБЯВЯВА конкурс за заемане длъжността: ...

повече
Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

Конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

На основание Заповед №856/11.10.2022 год.на Кмета на Община Средец и във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 21 ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, ОБЯВЯВА конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността: ...

повече
Конкурс за длъжността Управител на социалната услуга  „Асистентска  подкрепа“

Конкурс за длъжността Управител на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

На основание чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с Наредбата за качеството на социалните услуги и Заповед № 858/11.10.2022 год. на кмета на Община Средец ОБЯВЯВА

повече
Конкурс за длъжността: Директор на Дом за стари хора „Бяла лястовица“

Конкурс за длъжността: Директор на Дом за стари хора „Бяла лястовица“

На основание чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с Наредбата за качеството на социалните услуги и Заповед № 859/11.10.2022 год. на кмета на Община Средец ОБЯВЯВА

повече
Конкурс за длъжността: Директор на Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания

Конкурс за длъжността: Директор на Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания

На основание чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с Наредбата за качеството на социалните услуги и Заповед № 860/11.10.2022 год. на кмета на Община Средец ОБЯВЯВА

повече
Конкурс за длъжността Директор на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Св.Св.Константин и Елена"

Конкурс за длъжността Директор на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Св.Св.Константин и Елена"

На основание чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с Наредбата за качеството на социалните услуги и Заповед № 861/11.10.2022 год. на кмета на Община Средец ОБЯВЯВА

повече
Конкурс за длъжността Директор на детска градина „Дъга“– с. Дебелт и филиал с. Факия

Конкурс за длъжността Директор на детска градина „Дъга“– с. Дебелт и филиал с. Факия

На основание чл. 90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед № 864/12.10.2022 год. на кмета на Община Средец ОБЯВЯВА Конкурс за длъжността Директор на детска градина „Дъга“– с. Дебелт и филиал с. ...

повече
Обява за свободни работни места в Дневен център за деца с увреждания гр. Средец

Обява за свободни работни места в Дневен център за деца с увреждания гр. Средец

Психолог – 1 работно място, вид на правоотношението – трудово – по заместване до завръщане на отсъстващия служител, чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, заетост – 8 часов работен ден; Логопед – 1 работно място, вид на правоотношението – трудово – по заместване до завръщане на ...

повече
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СРЕДЕЦ

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СРЕДЕЦ

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 843/04.10.2022 г.на Кмета на община Средец

повече