Заповед №265 / 03.05.2022 г.

Заповед №265 / 03.05.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №489/30.03.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №266 / 03.05.2022 г.

Заповед №266 / 03.05.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №491/30.03.2022 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед № 259 / 03.05.2022 г.

Заповед № 259 / 03.05.2022 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 487/ 30.03.2022г. на Общински съвет на гр.Средец З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 258 / 03.05.2022 г.

Заповед № 258 / 03.05.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 480, 481 и 482 от 30.03.2022г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 176/ 01.04.2022 г.

Заповед № 176/ 01.04.2022 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично ...

повече
Заповед    № 153/ 21.03.2022 г.

Заповед № 153/ 21.03.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 461 и 462 от 23.02.2022г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 154/ 21.03.2022 г.

Заповед № 154/ 21.03.2022 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведат публично оповестени търгове с ...

повече
Заповед №35 / 18.01.2022 г.

Заповед №35 / 18.01.2022 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведe публично оповестен търг с тайно ...

повече
Заповед № 16 / 07.01.2022 г.

Заповед № 16 / 07.01.2022 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с§12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите , чл.13А, чл.63 и чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 391/29.09.2021 год. на ...

повече
Заповед №14 / 06.01.2022 г.

Заповед №14 / 06.01.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №426/30.11.2021 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М:

повече