Заповед № 16 / 07.01.2022 г.

Заповед № 16 / 07.01.2022 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с§12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите , чл.13А, чл.63 и чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 391/29.09.2021 год. на ...

повече
Заповед №14 / 06.01.2022 г.

Заповед №14 / 06.01.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №426/30.11.2021 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед №15 / 06.01.2022 г.

Заповед №15 / 06.01.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №425/30.11.2021 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се ...

повече
Конкурс за заемане длъжността: „Стажант-одитор” в  общинска администрация  Средец

Конкурс за заемане длъжността: „Стажант-одитор” в общинска администрация Средец

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 826/10.12.2021 год.на Кмета на Община Средец ОБЯВЯВАМ конкурс за заемане ...

повече
Конкурс за избор на Директор на Общинско предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" град Средец

Конкурс за избор на Директор на Общинско предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" град Средец

На основание чл.90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с Решение № 393/27.10.2021г на Общински съвет – гр. Средец и Заповед № 835/14.12.2021 год.на ...

повече
Заповед №841/14.12.2021 г.

Заповед №841/14.12.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1, ал.6 от ЗОС, чл.80 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №220/25.11.2020 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се ...

повече
Заповед №786 / 22.11.2021 г.

Заповед №786 / 22.11.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №397/27.10.2021 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №785 / 22.11.2021 г.

Заповед №785 / 22.11.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №396/27.10.2021 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед № 715/27.10.2021 г.

Заповед № 715/27.10.2021 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с§12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите , чл.13А, чл.63 и чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 391/29.09.2021 год. на ...

повече
Заповед № 703/ 22.10.2021 г.

Заповед № 703/ 22.10.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 386 и 389 от 29.09.2021г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече