Заповед № 374 / 04.05.2023 г.

Заповед № 374 / 04.05.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед № 373 / 04.05.2023 г.

Заповед № 373 / 04.05.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № С- ...

повече
Заповед №81 / 09.05.2023 г.

Заповед №81 / 09.05.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 , чл.124а, ал.2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-1934/24.04.2023г. от Янка Николова Колева, собственик на ПИ с ИД 20273.501.1181 по КККР на село ...

повече
Заповед №82 / 09.05.2023 г.

Заповед №82 / 09.05.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№94-00-1801/03.04.2023г. от Йовко Веселинов Джермов, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: „Фотоволтаична елекроцентрала“, в УПИ I в кв.19 по плана на село Вълчаново, община Средец, с документи за ...

повече
Заповед № 73 / 28.04.2023 г.

Заповед № 73 / 28.04.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ю.л.158/10.04.2023г., от фирма „ СОЛАРСТРОМ“ ЕООД, ЕИК 206841332, със седалище и адрес на управление- град Бургас, ж.к. Лазур, бл.153, вх.1, ет.6, ап.5, представлявано от Янко Георгиев Калпакчиев – управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за ...

повече
Заповед № 75 / 28.04.2023 г.

Заповед № 75 / 28.04.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 3/11.04.2023 г., т.28 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р Я В А М : 1. По зелените надписи и щрихи, проект за ...

повече
Заповед № 74 / 28.04.2023 г.

Заповед № 74 / 28.04.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ю.л.157/10.04.2023г., от фирма „ ЕН ЕЙ СОЛАР“ ЕООД, ЕИК 200820915, със седалище и адрес на управление село Светослав, община Стамболово, област Хасково, представлявано от Кирил Латев Кирилов – управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ...

повече
Заповед № 72 / 25.04.2023 г.

Заповед № 72 / 25.04.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №3/11.04.2023 г., т.11 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б ...

повече
Заповед № 71 / 25.04.2023 г.

Заповед № 71 / 25.04.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ 94-00-1960/25.04.2023г. г., от фирма „ СКАЙ ТРАНС БГ“ ЕООД, ЕИК 203293449, със седалище и адрес на управление град бУРГАС, ж.к. “Изгрев“, бл.35, вх.9, ап.2, представлявано от Петко Станиславов Загорчев- управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ...

повече
Заповед № 68 / 24.04.2023 г.

Заповед № 68 / 24.04.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 , чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ Г- 94-00-1762/31.03.2023г. от Христина Станева Николова, собственик на имот пл.№57 в кв.12 по плана на село ...

повече