Покана

Покана

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Средец в качеството си на бенефициент, има удоволствието да Ви покани , да вземете участие в зкариваща пресконференция, във връзка с ...

повече
Съобщение

Съобщение

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С05, по ...

повече
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец съобщава, че във връзка с изискванията на чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Средец е постъпила информация съгласно „Изграждане на система от капково ...

повече
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

Във връзка с изпълнение на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С05, по процедура за дирекно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско ...

повече
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от конкурсна процедура за избор на „Стажант-одитор” в община Средец. Днес 08.02.2022 год., комисия определена със Заповед № 38/18.01.2022г. на кмета на община Средец проведе I и II етап на конкурсна процедура за избор на „Стажант-одитор” в община Средец.

повече
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от конкурсна процедура за избор на Директор на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“ – гр. Средец Днес 08.02.2022г. се проведе втори етап – „ Защита на концепция “ и трети ...

повече
Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Във връзка с въвеждане в експлоатация, тестване и настройки на система за автоматизация и управление на уличното осветление, и за мониторинг на потреблението на електрическа енергия в гр. Средец, Ви уведомяваме, че до 11.02.2022 г. ще се налага частично включване на избрани ...

повече
Съобщение

Съобщение

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността „Стажант-одитор” в общинска администрация Средец комисия определена със Заповед 38/18.01.2022г. на кмета на община Средец реши:

повече
Съобщение

Съобщение

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец Конкурсната комисия, ...

повече
Обявление за обсъждане на проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2022 година

Обявление за обсъждане на проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2022 година

На основание чл. 59, ал. 1, във връзка с чл. 62, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за планирането на социалните услуги на заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2022 г. Предложенията се ...

повече