Съобщение

Съобщение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на класираните кандидати след проведено интервю по проект – BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец» за НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, ...

повече
Съобщение

Съобщение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

повече
Съобщение

Съобщение

ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокол на комисията определена със Заповед № 776/17.11.2021 год. на кмета на община Средец отразяващ резултатите от конкурсна процедура за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа и допуснати до интервю, по проект – BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец» за НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности: позиция Хигиенист 1. Марина Веселинова Димитрова 2. ...

повече
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ще проведе подбор на персонал за длъжността:

повече
Съобщение

Съобщение

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец. Конкурсната комисия, определена със 3аповед ...

повече
Обявление

Обявление

Община гр.Средец, дирекция “УТСБКС” на осн. чл.128, ал.1 от ЗУТ ,обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ , че е изработен подробен устройствен застроителен план( ПУП–ПЗ) за поз.имот с идентификатор № 65560.57.19, трайно предназначение на територията–земеделска, с площ 4502 кв.м., в м. « Старата кория», с НТП « ...

повече
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „ИЛ-64“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Ползване на природни повърхностни води на воден обект за поливни цели“ в с.Проход, общ. Средец, обл.Бургас, язовир в местността „Ай Дере“, ПИ с идентификатор 58712.3.65 поКККр, с ...

повече
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Община Средец осигурява транспорт при заявка на следния телефон: 0894 062994

повече