Протокол

Протокол

за класирани кандидати в процедура по подбор по пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ (Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България. Фаза III от ...

повече
Протокол

Протокол

за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап в процедура по подбор по пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ (Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ ...

повече
Протокол

Протокол

за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап в процедура по подбор на кандидати за служители в Детска градина «Снежанка» гр. Средец по пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ (Проект за ...

повече
Съобщение

Съобщение

Електронното преброяване на населението и жилищния фонд започна и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 година. От 18 септември до 3 октомври 2021 г. всяко домакинство ще бъде посетено от преброител. Ако вече сте се преброили онлайн, ...

повече
Покана

Покана

ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по ...

повече
Съобщение

Съобщение

Проект „Приеми ме 2015“ ще продължи да предоставя „Приемна грижа” и през 2022 год. Община Средец в качеството си на Партньор по Проект „Приеми ме 2015“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ...

повече
Съобщение

Съобщение

ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокола отразяващ резултатите от процедура за подбор за включване в заетост за длъжността „ Отговорник спомагателни дейности “ в ОП “Озеленяване, благоустройство и чистота”, град Средец по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – ...

повече
Съобщение

Съобщение

УТВЪРЖДАВАМ: ИНЖ. БОЖИДАР ИВАНОВ КАМАЛИЕВ ДИРЕКТОР НА ОП “ОБЧ” ПРОТОКОЛ № 2 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР Днес 08.09.2021г. се ...

повече
Съобщение

Съобщение

УТВЪРЖДАВАМ: ИНЖ. БОЖИДАР ИВАНОВ КАМАЛИЕВ ДИРЕКТОР НА ОП ”ОБЧ” ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР Днес 07.09.2021г. се ...

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата допуснати/недопуснати до събеседване за длъжността „Отговорник, спомагателни дейности“, ОП „ОБЧ”, град Средец по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в Община Средец

повече