Заповед № 530/30.07.2021 г.

Заповед № 530/30.07.2021 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с§12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите , чл.13А, чл.63 и чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №341/30.06.2021 год. на ...

повече
Заповед № 519/ 27.07.2021 г.

Заповед № 519/ 27.07.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №343/30.06.2021 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 518/ 27.07.2021 г.

Заповед № 518/ 27.07.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №342/30.06.2021 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед № 517/ 27.07.2021 г.

Заповед № 517/ 27.07.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 344 и 339 от 30.06.2021г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 516/ 27.07.2021 г.

Заповед № 516/ 27.07.2021 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на ...

повече
Заповед № 477/ 12.07.2021 г.

Заповед № 477/ 12.07.2021 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти частна ...

повече
Заповед № 387/21.06.2021 г.

Заповед № 387/21.06.2021 г.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл.26, 27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №254 от 24.02.2021 г. на Общински съвет на община Средец НАРЕЖДАМ: ...

повече
Заповед № 388/21.06.2021 г.

Заповед № 388/21.06.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №319/26.05.2021 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед № 389/21.06.2021 г.

Заповед № 389/21.06.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №316/26.05.2021 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се ...

повече
Заповед № 390/21.06.2021 г.

Заповед № 390/21.06.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №317/26.05.2021 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече