Заповед № 383/ 21.06.2021 г.

Заповед № 383/ 21.06.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 312 от 26.05.2021г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М: І. ...

повече
Заповед № 343 / 31.05.2021 г.

Заповед № 343 / 31.05.2021 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за ...

повече
Заповед №254 / 26.04.2021 г.

Заповед №254 / 26.04.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №288/31.03.2021 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се ...

повече
Заповед № 207/ 24.03.2021 г.

Заповед № 207/ 24.03.2021 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 262 от 24.02.2021 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М: І.Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на следния ...

повече