Заповед № 134 / 24.08.2023 г.

Заповед № 134 / 24.08.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и протокол № 7/17.08.2023 г., т.11 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р Я В А М : 1. По зелените надписи и щрихи, проект за частично изменение плана за регулация ...

повече
Заповед № 707 / 20.08.2023 г.

Заповед № 707 / 20.08.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и в изпълнение на чл.49, ал.1 чл.65, ал.2 от Закона за защита при бедствия ЗАПОВЯДВАМ Обявявам бедствено положение за част от територията на община Средец и въвеждам в ...

повече
Заповед № 130 / 15.08.2023 г.

Заповед № 130 / 15.08.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13,ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, Удостоверение № 25-229336/11.08.2023г. на АГКК и протокол №4/11.05.2023 г., т.7 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 129 / 14.08.2023 г.

Заповед № 129 / 14.08.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-2968/25.07.2023г. от Васил Стоянов Покраев, собственик на УПИ III-606 в кв.24 по плана на ...

повече
Заповед № 681 / 07.08.2023 г.

Заповед № 681 / 07.08.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед № 680 / 07.08.2023 г.

Заповед № 680 / 07.08.2023 г.

На основание чл.44, ал1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал. 3, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ...

повече
Заповед № 127 / 03.08.2023 г.

Заповед № 127 / 03.08.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 6/18.07.2023 г., т.13 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р Я В А М : 1. По зелените надписи и щрихи, проект за ...

повече
Заповед № 122 / 25.07.2023 г.

Заповед № 122 / 25.07.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и протокол №6/18.07.2023 г., т.6 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 125 / 25.07.2023 г.

Заповед № 125 / 25.07.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.2,т.2 и т.3 на ПР от ЗУТ и протокол № 6/18.07.2023г, т.2 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 124 / 25.07.2023 г.

Заповед № 124 / 25.07.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 6/18.07.2023 г., т.3 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече