Заповед №39 / 01.03.2023 г.

Заповед №39 / 01.03.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 2/14.02.2023 г., т.5 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О ...

повече
Заповед №38 / 01.03.2023 г.

Заповед №38 / 01.03.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №2/14.02.2023 г., т.12 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б ...

повече
Заповед №40 / 01.03.2023 г.

Заповед №40 / 01.03.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 2/14.02.2023 г., т.6 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р ...

повече
Заповед №33 / 21.02.2023 г.

Заповед №33 / 21.02.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ ю.л.416/26.01.2023 г., от фирма „ ВАТС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 207003392, със седалище и адрес на управление град София, ж.к. „ Бъкстон“, бл.20, вх.Ж, ап.112, представлявано от Ташко Тодоров Мераков - управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за ...

повече
Заповед №38 / 7.01.2023 г.

Заповед №38 / 7.01.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.125, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с постъпили предложения вх. № 25-00-69/09.12.2022 г. от ТП „Държавно горско стопанство – Бургас”, вх. № 25-00-70/13.12.2022 г., от ТП „Държавно горско стопанство – Средец” и вх.№ 25-00-65/06.12.2022 г. от ОП ”Общински гори” гр. Средец

повече
Заповед № 27 / 03.02.2023 г.

Заповед № 27 / 03.02.2023 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№Т-94-00-3/26.01.2023 г., от Ташко Тодоров Мераков- управител на фирма „ ВАСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 207003392 и заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията,

повече
Заповед № 26 / 31.01.2023 г.

Заповед № 26 / 31.01.2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-220 /30.01.2023г. от Христина Русева Люцканова, в качеството й на наследник нна Руси Гочев Дойков, собственик с н.а.№88/1950г. на УПИ ...

повече
Заповед № 20 / 30.01. 2023 г.

Заповед № 20 / 30.01. 2023 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№Д-94-00-7/24.01.2023 г., от Димо Иванов Найденов- собственик и заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията, ...

повече
Заповед № 19 / 30.01. 2023 г.

Заповед № 19 / 30.01. 2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-206 /26.01.2023г. от Стоян Симеонов Христов, съсобственик с Н.Акт№25/2022г. на УПИ VII-1538 в ...

повече
Заповед № 17 / 26.01. 2023 г.

Заповед № 17 / 26.01. 2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-210/26.01.2023г. от Екатерина Маринова Кишишева, собственик на УПИ I-396 и УПИ ...

повече