Съобщение

Съобщение

Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Средец, област Бургас съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република ...

повече
Съобщение

Съобщение

Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Средец, област Бургас, съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република ...

повече
Съобщение

Съобщение

Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Средец, област Бургас приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

повече
Обявление

Обявление

На основание Решение № 332 от 30 юни 2021 година на Общински съвет и заповед №513 / 26.07.2021г. на кмета на общината, Общински съвет - Средец обявява конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец, както следва: Обявява ...

повече
Информация Относно: Добив и транспортиране на дървесина извън горските  територии

Информация Относно: Добив и транспортиране на дървесина извън горските територии

По реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество се опазват намиращи се извън Държавния горски фонд отделни дървета, гори и горски насаждения на селскостопански организации. Забранено е отсичането и изкореняването на овощни и горски дървета и на лози в ...

повече
Пробно гласуване ще бъде проведено в Средец

Пробно гласуване ще бъде проведено в Средец

Машина за електронно гласуване ще бъде разположена на 09.07.2021 г. от 09:30 ч.в Пенсионерски клуб гр. Средец, за да бъдат обучени хората, които се притесняват от машинното гласуване на предстоящите избори на 11 юли.Машина за електронно гласуване ще бъде разположена на 09.07.2021 г. от 09:30 ч.в Пенсионерски клуб гр. Средец, за да бъдат ...

повече
Съобщение

Съобщение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

повече
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец Съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, има следното инвестиционно предложение: Аварийно-възстановителни дейности за ликвидиране на последиците от бедствени ситуации - ТРЪБЕН ВОДОСТОК тип „БАТЕРИЯ” 2 Ф 100 НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 2234 при км. 6+150.

повече
Съобщение

Съобщение

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С04, по процедура за директно ...

повече
Съобщение

Съобщение

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ПО ПРОЕКТ „Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С04, по ...

повече