Заповед № 36 / 18.06.2024 г.

Заповед № 36 / 18.06.2024 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2,т.6 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№43-00-147/13.05.2024г. от Веселина Пашова – Директор дирекция МПОС, по становище на главния архитект на Община Средец от 06.06.2024г. , скица ...

повече
Заповед № 35 / 18.06.2024 г.

Заповед № 35 / 18.06.2024 г.

Долуподписаният инж. Иван Димитров Кичев – Кмет на Община Средец, след като разгледах заявление с вх.№94-00-1568/19.04.2024г. от Султанка Кирилова Бораджиева, приложените към него документи за изменение на действащия план за регулация, становище от главен архитект на община Средец от 14.06.2024г., във връзка с исканото ...

повече
Заповед № 683 / 07.06.2024 г.

Заповед № 683 / 07.06.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед № 684 / 07.06.2024 г.

Заповед № 684 / 07.06.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите, ...

повече
Заповед № 657 / 29.05.2024 г.

Заповед № 657 / 29.05.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация и постъпило писмо с рег.№ УРИ 269000-2535/27.05.2024 год. на

повече
Заповед № 667 / 30.05.2024 г.

Заповед № 667 / 30.05.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация и постъпила молба с вх.№94-00-1823/13.05.2024 год. от лицето Енчо Николов Овчаров

повече
Заповед №32 / 10.05.2024 г.

Заповед №32 / 10.05.2024 г.

В деловодството на община Средец, област Бургас е постъпило Заявление с вх.№ю.л.153/18.04.2024г. от фирма „ ОПАЛ 2000“ ЕООД, ЕИК 102817468, със седалище и адрес на управление – град Приморско, ул.“ Христо Ботев“ №4, представлявано от Дончо Живков Гунчев – управител, с което е поискано да бъде учредено ...

повече
Заповед №33 / 10.05.2024 г.

Заповед №33 / 10.05.2024 г.

В деловодството на община Средец, област Бургас е постъпило Заявление с вх.№ю.л.190/18.04.2024г. от фирма „ ГОЛДЪН ЛАЙТ“ АД , ЕИК 206325383, със седалище и адрес на управление: 8000 Бургас, ж.к. „ Лазур“, бл.47, вх.1, ет.3, представлявано от Тодор Атанасов Златаров – управител, с което е поискано да бъде учредено ...

повече
Заповед №31 / 10.05.2024 г.

Заповед №31 / 10.05.2024 г.

В деловодството на община Средец, област Бургас е постъпило Заявление с вх.№94-00-961/21.03.2024г. от Йовко Веселинов Джермов от град Средец, ул. „ Преображенска“ №6, вх.2, ет.4, с което е поискал да бъде учредено безвъзмездно право на преминаване, пракарване и сервитут за обект: „ Кабел 1 ...

повече
Заповед №30 / 10.05.2024 г.

Заповед №30 / 10.05.2024 г.

В деловодството на община Средец, област Бургас е постъпило Заявление с вх.№ю.л.92/01.03.2024г. от фирма „ДЕДАЛ“ ЕООД, ЕИК 102612748, с адрес на управление: град Несебър, ж.к. „Младост“, бл.50, партер, представлявана от Надрияна Георгиева Василева – управител, чрез Марио Петков Братованов – ...

повече