Заповед № 13 / 23.01.2024 г.

Заповед № 13 / 23.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение по т.8 от протокол №10/14.12.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 12 / 23.01.2024 г.

Заповед № 12 / 23.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение по т.7 от протокол №10/14.12.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 11A / 23.01.2024 г.

Заповед № 11A / 23.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 , във връзка с чл.134, ал.2, ал.6, чл.124а, ал.8, чл.110, ал.1, т.4, чл.113, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.114, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение по т.13 от протокол №10/14.12.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р Я В А М :

повече
Заповед № 14 / 23.01.2024 г.

Заповед № 14 / 23.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и Решение по т.5 от протокол №10/14.12.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 248 / 10.01.2024 г.

Заповед № 248 / 10.01.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.125, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с постъпили предложения вх. № 25-00-79/11.12.2023 г. от ТП „Държавно горско стопанство – Бургас”, вх. № 25-00-83/19.12.2023 г., от ТП „Държавно горско стопанство – Средец” и вх.№ 25-00-1/08.01.2024 г. от ОП ”Общински гори” гр. Средец

повече
Заповед № 11 / 05.01.2024 г.

Заповед № 11 / 05.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, чл.150, ал.2, т.1, чл.4, ал.3, изр.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на община Средец, по заявление вх.№ю.л.507/29.11.2023г. от фирма „ ЕН ЕЙ СОЛАР“ ЕООД, ЕИК 200820915, със ...

повече
Заповед № 10 / 05.01.2024 г.

Заповед № 10 / 05.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, чл.150, ал.2, т.1, чл.4, ал.3, изр.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на община Средец, по заявление вх.№ю.л.508/29.11.2023г. от фирма „ СОЛАРСТРОМ“ ...

повече
Заповед № 7 / 04.01.2024 г.

Заповед № 7 / 04.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 на ЗУТ и Решение по т.18 от протокол № 10/14.12.2023г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 8 / 04.01.2024 г.

Заповед № 8 / 04.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 на ЗУТ и Решение по т.17 от протокол № 10/14.12.2023г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 4 / 02.01.2024 г.

Заповед № 4 / 02.01.2024 г.

На основание чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.64 и чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката и като взех предвид Решение №27/15.12.2023г на комисия, назначена със Заповед №158/13.12.2023 г. на Кмета на община Средец, област Бургас, която е разгледала постъпило заявление от Красимир Дойнов Димитров, ...

повече