Заповед № 89 / 16.05.2023 г.

Заповед № 89 / 16.05.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13,ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №4/11.05.2023 г., т.7 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед № 87 / 16.05.2023 г.

Заповед № 87 / 16.05.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ ю.л.195/16.05.2023г. г., от фирма „ СОЛАР СЪМЪР“ ЕООД, ЕИК 206847641, със седалище и адрес на управление град БУРГАС, ж.к. “Меден Рудник“, бл.477, вх.2, ап.31, представлявано от Николай Михайлов Димитров - пълномощник, за разрешаване изработването на КПИИ по ...

повече
Заповед № 85 / 12.05.2023 г.

Заповед № 85 / 12.05.2023 г.

На основание 44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, чл.128, ал.14, във връзка с чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ и протокол № 4/11.05.2023г. , т.6 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ю.л.174/04.05.2023г. от фирма „ СКАЙ ТРАНС БГ“ ЕООД, ...

повече
Заповед № 84 / 10.05.2023 г.

Заповед № 84 / 10.05.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 3/11.04.2023 г., т.22 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед № 83 / 10.05.2023 г.

Заповед № 83 / 10.05.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 3/11.04.2023 г., т.23 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед № 374 / 04.05.2023 г.

Заповед № 374 / 04.05.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед № 373 / 04.05.2023 г.

Заповед № 373 / 04.05.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № С- ...

повече
Заповед №81 / 09.05.2023 г.

Заповед №81 / 09.05.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 , чл.124а, ал.2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-1934/24.04.2023г. от Янка Николова Колева, собственик на ПИ с ИД 20273.501.1181 по КККР на село ...

повече
Заповед №82 / 09.05.2023 г.

Заповед №82 / 09.05.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№94-00-1801/03.04.2023г. от Йовко Веселинов Джермов, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: „Фотоволтаична елекроцентрала“, в УПИ I в кв.19 по плана на село Вълчаново, община Средец, с документи за ...

повече
Заповед № 73 / 28.04.2023 г.

Заповед № 73 / 28.04.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ю.л.158/10.04.2023г., от фирма „ СОЛАРСТРОМ“ ЕООД, ЕИК 206841332, със седалище и адрес на управление- град Бургас, ж.к. Лазур, бл.153, вх.1, ет.6, ап.5, представлявано от Янко Георгиев Калпакчиев – управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за ...

повече