Заповед № 3 / 02.01.2024 г.

Заповед № 3 / 02.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и Решение по т.6 от протокол №10/14.12.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 1 / 02.01.2024 г.

Заповед № 1 / 02.01.2024 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-3889/08.11.2023г. от Мирослав Йорданов Йорданов и Динко Велчев Велчев, съсобственици на УПИ IV-107 в кв.48 по плана на ...

повече
Заповед №161 / 20.12.2023 г.

Заповед №161 / 20.12.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, по заявление вх.№ю.л.523/05.12.2023г. от фирма „СЪН БС“ ООД, ЕИК 147229672, със седалище и адрес на управление – село Дебелт, община Средец, представлявано от Валери Бориславов Стоянов - ...

повече
Заповед №159 / 19.12.2023 г.

Заповед №159 / 19.12.2023 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№ ю.л.507/29.11.2023 г., от фирма „СОЛАРСТРОМ“ ЕООД, ЕИК 206841332 - заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията,

повече
Заповед №160 / 19.12.2023 г.

Заповед №160 / 19.12.2023 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№ ю.л.507/29.11.2023 г., от фирма „ЕН ЕЙ СОЛАР“ ЕООД, ЕИК 200820915 - заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията, ...

повече
Заповед № 1132 / 15.12.2023 г.

Заповед № 1132 / 15.12.2023 г.

На основание чл.44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА. чл. 35, ал. 1, чл. 48, ал. 2, т. 1 и т. 2, чл. 60, ал. 1, т. 6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, с оглед осигуряване на спокойствието и сигурността на ...

повече
Заповед №158 / 13.12.2023 г.

Заповед №158 / 13.12.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.193, ал.4 от ЗУТ и заявление вх.№94-00-4167/11.12.2023 г. от Красимир Дойнов Димитров, ЕГН **********, за учредяване на безвъзмездно право на прокарване през имоти, публична общинска собственост, за обект: „Външно захранване на фотоволтаична електрическа централа в УПИ ...

повече
Заповед №18 / 12.12.2023 г.

Заповед №18 / 12.12.2023 г.

На основание чл.5, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), § 1, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ: ПРЕДОСТАВЯМ Свои функции по ЗУТ и свързаните с него нормативни актове, за периодите, в ...

повече
Заповед №157 / 08.12.2023 г.

Заповед №157 / 08.12.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, чл.150, ал.2, т.1, чл.4, ал.3, изр.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на община Средец, по заявление вх.№ю.л.508/29.11.2023г. от фирма „ СОЛАРСТРОМ“ ЕООД, ЕИК 206841332, със ...

повече
Заповед №156 / 08.12.2023 г.

Заповед №156 / 08.12.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, чл.150, ал.2, т.1, чл.4, ал.3, изр.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на община Средец, по заявление вх.№ю.л.507/29.11.2023г. от фирма „ ЕН ЕЙ СОЛАР“ ЕООД, ЕИК 200820915, със ...

повече