Заповед № 531 / 19.04.2024 г.

Заповед № 531 / 19.04.2024 г.

На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и входирано искане в общинска администрация с вх. № 16-00-149/ 19.04.2024 г. и № 16-00-150/ 19.04.2024 г.

повече
Заповед № 26 / 15.04.2024 г.

Заповед № 26 / 15.04.2024 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.210, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.192 и чл.193 от ЗУТ, чл.64 и чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката, за учредяване на възмездно или безвъзмездно право на преминаване, прокарване и сервитут през чужд имот и имоти, публична и частна общинска собственост, държавна публична и частна ...

повече
Заповед № 25 / 11.04.2024 г.

Заповед № 25 / 11.04.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 на ЗУТ, Заповед №1/04.01.2024г. на Кмет на община Средец за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и като се съобразих с Решение по т.3 от ...

повече
Заповед №483 / 03.04.2024 г.

Заповед №483 / 03.04.2024 г.

На основание чл. 195, ал.6, т.1 от ЗУТ О Д О Б Р Я В А М : Решенията на протокол №10 /25.03.2024год. на комисията назначена със Заповед № 265/ 12.01.2024 год. на Кмета на Община Средец, на основание чл.196,ал.1 от Закона за устройството на територията, с който се дава ...

повече
Заповед № 473 / 29.03.2024 г.

Заповед № 473 / 29.03.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед № 23 / 28.03.2024 г.

Заповед № 23 / 28.03.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.2 на ЗУТ и §8, ал.2,т.3 от ПР на ЗУТ, Заповед №147/01.12.2023г. на Кмет на Община Средец за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и като се съобразих с ...

повече
Заповед № 24 / 28.03.2024 г.

Заповед № 24 / 28.03.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение по т.12 от протокол №1/07.03.2024 г. на ОЕСУТ и взех предвид административна преписка по Заявление №94-00-437/26.02.2024г от Петко ...

повече
Заповед № 22 / 28.03.2024 г.

Заповед № 22 / 28.03.2024 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2,т.2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, §8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-448/26.02.2024г. от Анелия Г. Атанасова и Атанас Г. Атанасов, съсобственици на ПИ с ИД 20273.501.1177 ...

повече
Заповед № 19 / 28.03.2024 г.

Заповед № 19 / 28.03.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение по т.13 от протокол №1/07.03.2024 г. на ОЕСУТ и взех предвид административна преписка по Заявление ...

повече
Заповед № 20 / 28.03.2024 г.

Заповед № 20 / 28.03.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение по т.14 от протокол №1/07.03.2024 г. на ОЕСУТ и взех предвид административна преписка по Заявление ...

повече