Заповед № 126 / 25.07.2023 г.

Заповед № 126 / 25.07.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и протокол №6/18.07.2023 г., т.1 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 660 / 25.07.2023 г.

Заповед № 660 / 25.07.2023 г.

Във връзка с Докладна записка с вх. № 10-09-4/21.07.2023 г. на кметски наместник с. Дюлево и след преценка на обективните обстоятелства и на основание чл.44, ал1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

повече
Заповед № 658 / 21.07.2023 г.

Заповед № 658 / 21.07.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 832 от 28.06.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 118 / 18.07.2023 г.

Заповед № 118 / 18.07.2023 г.

На основание 44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, във връзка с чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ и протокол № 6/18.07.2023г. , т.11 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ю.л.299/12.07.2023г. от фирма „ ПРИМАВЕРА ЛУКС“ ЕООД, ...

повече
Заповед № 116 / 18.07.2023 г.

Заповед № 116 / 18.07.2023 г.

На основание 44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, във връзка с чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ и протокол № 6/18.07.2023г. , т.9 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№94-00-2747/06.07.2023г. от фирма „ ДРАГОМАНСКИ - СМ“ ООД, ...

повече
Заповед № 117 / 18.07.2023 г.

Заповед № 117 / 18.07.2023 г.

На основание 44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, във връзка с чл.128, ал.14 и чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ и протокол № 6/18.07.2023г. , т.10 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ю.л.300/12.07.2023г. от фирма „ ПРИМАВЕРА ЛУКС“ ЕООД, ...

повече
Заповед № 619 / 17.07.2023 г.

Заповед № 619 / 17.07.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед № 114 / 14.07.2023 г.

Заповед № 114 / 14.07.2023 г.

Относно: Прекратяване на административно производство по разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация с обхват: УПИ IX-360 и част от улица от О.Т.135 до О.Т.136 в кв.25 по плана на село Драчево, община Средец.

повече
Заповед № 113 / 14.07.2023 г.

Заповед № 113 / 14.07.2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ , във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-2798/11.07.2023г. от Петранка Костадинова Хиндрикс, собственик с Н.Акт№184/2019г. на УПИ ...

повече
Заповед № 111 / 10.07.2023 г.

Заповед № 111 / 10.07.2023 г.

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ и заявление вх.№ ю.л.288/06.07.2023г. г., от фирма „ ПРИМАВЕРА ЛУКС“ ЕООД, ЕИК 206328828, със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул. „Шипка“ №2, представлявано от Красимир Вълчев Андонов - управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 ...

повече