Заповед №144 / 20.11.2023 г.

Заповед №144 / 20.11.2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ , във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-3464/19.09.2023г. от Мариян Костадинов Коларов, собственик с Н.Акт№7/2021г. на УПИ IV-188 в ...

повече
Заповед №142 / 16.11.2023 г.

Заповед №142 / 16.11.2023 г.

На основание чл.44 от ЗМСМА, във връзка с чл.193, ал.4 от ЗУТ и заявление вх.№ю.л.474/02.11.2023 г. от фирма „ ЕКО ВИА“ ООД, ЕИК 200077905, за учредяване на безвъзмездно право на прокарване през имоти, публична общинска собственост, за обект: „ Външно кабелно захранване на ФЕЦ – Граничар 3“ ...

повече
Заповед  № 995 / 07.11.2023 г.

Заповед № 995 / 07.11.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед №141 / 18.10.2023 г.

Заповед №141 / 18.10.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, Удостоверение №25-274594/29.09.2023г. на АГКК и протокол № 6/18.07.2023 г., т.12 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р Я В А М : 1. ...

повече
Заповед № 843 / 26.09.2023 г.

Заповед № 843 / 26.09.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-11-2126/16.09.2023 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, Заповед № Бс -8986/17.09.2023 г. на Директор на ОДБХ – Бургас и Протокол на Общинската епизоотична комисия от 26.09.2023г., във връзка с първично възникнало огнище, ...

повече
Заповед № 855 / 26.09.2023 г.

Заповед № 855 / 26.09.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно ...

повече
Заповед № 854 / 26.09.2023 г.

Заповед № 854 / 26.09.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 873 и № 874 30.08.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 859 / 27.09.2023 г.

Заповед № 859 / 27.09.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед № 858 / 27.09.2023 г.

Заповед № 858 / 27.09.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед № 857 / 27.09.2023 г.

Заповед № 857 / 27.09.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече