Заповед № 62 / 20.04.2023 г.

Заповед № 62 / 20.04.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3, чл.64, ал.1, т.3 и ал.2, чл.70,ал.2, чл.108,ал.2 и ал.5, чл.110, ал.1, т.1 и чл.112,ал.2,т.10 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.8 , чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4, чл.104, ал.1 и чл.109, ал.1, т.2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ю.л.102/06.03.2023г. от фирма « Примавера ...

повече
Заповед № 63 / 20.04.2023 г.

Заповед № 63 / 20.04.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13, ал.2 от ЗМСМА, §8, ал.4 на ПР от ЗУТ и протокол № 3/11.04.2023г, т.1 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ОД О Б Р Я В А М :

повече
Заповед № 61 / 19.04. 2023 г

Заповед № 61 / 19.04. 2023 г

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 , чл.124а, ал.2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-270.2023г. от Стефчо Иванов Стойков, собственик на ПИ с ИД 17974.100.4, ПИ с ИД 17974.100.5 и ПИ с ИД 17974.100.13 ...

повече
Заповед № 57 / 13.04. 2023 г.

Заповед № 57 / 13.04. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.17, т.2 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и протокол №3/11.04.2023 г., т.5 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 56 / 13.04. 2023 г.

Заповед № 56 / 13.04. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, във връзка с чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ , във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и положително становище от протокол № 3/11.04.2023 г., т.4 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ 43-00-58/13.03.2023г. от инж.Живка Маврова – главен експерт към Дирекция „УТСБКС“ на ...

повече
Заповед № 180 / 08.03.2023 г.

Заповед № 180 / 08.03.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите, във връзка с възстановяване на 24 часово водоподаване поради нормализиране дебита на водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в с. Драка, община ...

повече
Заповед № 43 / 06.03. 2023 г.

Заповед № 43 / 06.03. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №2/14.02.2023 г., т.5 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 44 / 06.03. 2023 г.

Заповед № 44 / 06.03. 2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и 2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ Г- 94-00-5/14.02.2023г. от Георги Димов Николов, пълномощник на Васил ...

повече
Заповед № 42 / 06.03. 2023 г.

Заповед № 42 / 06.03. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №2/14.02.2023 г., т.13 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед №41 / 01.03.2023 г.

Заповед №41 / 01.03.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 09.02.2023 г. на Община Средец , по заявление . вх. № 94-00-312/ 09.02.2023г. от Стоянка Иванова Първанова, Димитринка Станчева Димова и Станислава Златкова Димова , съсобственици на имот пл.№ 501.80 в кв.24, по действащия кадастрален план на с. Загорци, Община ...

повече