Заповед №155 / 06.12.2023 г.

Заповед №155 / 06.12.2023 г.

На основание чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.64 и чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката и като взех предвид Решение №25/22.11.2023г на комисия, назначена със Заповед №142/16.11.2023г. на Кмета на община Средец, област Бургас, която е разгледала постъпило заявление от фирма „ ЕКО ВИА“ООД, с ...

повече
Заповед №154 / 04.12.2023 г.

Заповед №154 / 04.12.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол №9/07.11.2023 г., т.13 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед №153 / 04.12.2023 г.

Заповед №153 / 04.12.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол №9/07.11.2023 г., т.16 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед №152 / 04.12.2023 г.

Заповед №152 / 04.12.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол №9/07.11.2023 г., т.17 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед № 1069 / 30.11.2023 г.

Заповед № 1069 / 30.11.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите, вьв връзка с възстановяване на 24 часово водоподаване поради нормализиране дебита на водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване

повече
Заповед №151 / 01.12.2023 г.

Заповед №151 / 01.12.2023 г.

На основание чл.44 от ЗМСМА, във връзка с чл.193, ал.4 от ЗУТ и заявление вх.№ю.л.504/27.11.2023 г. от фирма „ Техно – енерджи БГ“ ООД, ЕИК 200359731, за учредяване на безвъзмездно право на прокарване през имоти, публична общинска собственост, за обект: „ Кабелна ел. захранване 0,4 kV за ФЕЦ 190 ...

повече
Заповед №150 / 01.12.2023 г.

Заповед №150 / 01.12.2023 г.

На основание чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.64 и чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката и като взех предвид Решение №24/15.11.2023г на комисия, назначена със Заповед №137/20.09.2023 г. на Кмета на община Средец, област Бургас, която е разгледала постъпило заявление от фирма „ЛОЯЛТИ ЛОГИСТИКС ...

повече
Заповед №147 / 01.12.2023 г.

Заповед №147 / 01.12.2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ , във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№М-94-00-71/07.09.2023г. от Милена Станкова Маринчева, собственик с Н.Акт№ 32/1982г. на УПИ XI-130,134 в кв.5 ...

повече
Заповед №148 / 01.12.2023 г.

Заповед №148 / 01.12.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-35989/05.10.2023г. от Крали Николов Калудов, собственик 2405/3578 м2 от УПИ XX в ...

повече
Заповед №149 / 01.12.2023 г.

Заповед №149 / 01.12.2023 г.

На основание 44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, чл.128, ал.14, във връзка с чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ и протокол № 9/07.11.2023г. , т.24 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ю.л.470/30.10.2023г. от фирма „СОЛАР СЪМЪР“ ЕООД, ...

повече