Заповед № 97 / 22.06.2023 г.

Заповед № 97 / 22.06.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 5/20.06.2023 г., т.3 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед № 100 / 22.06.2023 г.

Заповед № 100 / 22.06.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 15.06.2023 г. на Община Средец , по заявление с вх. № 94-00-2422/12.062023г. от Стамен Тодоров Караиванов, собственик на имот с пл.№ 67 в кв. 9, по действащия кадастрален план на с. Росеново, Община Средец, одобрен със заповед № 360-3-4/14.01.2003г. , регулационен план ...

повече
Заповед № 101 / 22.06.2023 г.

Заповед № 101 / 22.06.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№43-00-110/20.06.2023г от Община Средец и РСПБЗН - Средец, собственик на УПИ II-2001 в кв.135 по плана на ...

повече
Заповед № 99 / 22.06.2023 г.

Заповед № 99 / 22.06.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.4 на ПР от ЗУТ и протокол № 5/20.06.2023г, т.1 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 98 / 22.06.2023 г.

Заповед № 98 / 22.06.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 5/20.06.2023 г., т.2 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед № 95 / 08.06.2023 г.

Заповед № 95 / 08.06.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-1951/25.04.2023г. от Андрей Мишев Койчев, съсобственик на УПИ VII-1765,1767 в ...

повече
Заповед № 94 / 08.06.2023 г.

Заповед № 94 / 08.06.2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ , във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-2276/30.05.2023г. от Васил Стоянов Покраев, в качеството му на управител на фирма „ ВП 69“ ЕООД, собственик с Н.Акт№8/2017г. на ...

повече
Заповед № 92 / 29.05.2023 г.

Заповед № 92 / 29.05.2023 г.

На основание 44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, във връзка с чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ и протокол № 4/11.05.2023г. , т.9 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ю.л.179/05.05.2023г. от ЗП Йовко Веселинов Джермов, ...

повече
Заповед № 90 / 18.05.2023 г.

Заповед № 90 / 18.05.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 17.05.2023 г. на Община Средец , по заявление с вх. № ю.л.159/11.04.2023г. от фирма „ Лоялти Логистикс Сървисис“ ЕООД, ЕИК 204344381 , собственик на имоти с пл.№№ 501.397, 501.398 и 501.399 в кв.11, по действащия кадастрален план на с. Загорци, Община Средец, одобрен със ...

повече
Заповед № 88 / 16.05.2023 г.

Заповед № 88 / 16.05.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 4/11.05.2023 г., т.5 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече