Заповед № 75 / 28.04.2023 г.

Заповед № 75 / 28.04.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 3/11.04.2023 г., т.28 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р Я В А М : 1. По зелените надписи и щрихи, проект за ...

повече
Заповед № 74 / 28.04.2023 г.

Заповед № 74 / 28.04.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ю.л.157/10.04.2023г., от фирма „ ЕН ЕЙ СОЛАР“ ЕООД, ЕИК 200820915, със седалище и адрес на управление село Светослав, община Стамболово, област Хасково, представлявано от Кирил Латев Кирилов – управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ...

повече
Заповед № 72 / 25.04.2023 г.

Заповед № 72 / 25.04.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №3/11.04.2023 г., т.11 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б ...

повече
Заповед № 71 / 25.04.2023 г.

Заповед № 71 / 25.04.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ 94-00-1960/25.04.2023г. г., от фирма „ СКАЙ ТРАНС БГ“ ЕООД, ЕИК 203293449, със седалище и адрес на управление град бУРГАС, ж.к. “Изгрев“, бл.35, вх.9, ап.2, представлявано от Петко Станиславов Загорчев- управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ...

повече
Заповед № 68 / 24.04.2023 г.

Заповед № 68 / 24.04.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 , чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ Г- 94-00-1762/31.03.2023г. от Христина Станева Николова, собственик на имот пл.№57 в кв.12 по плана на село ...

повече
Заповед № 69 / 24.04.2023 г.

Заповед № 69 / 24.04.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13, ал.2 от ЗМСМА, §8, ал.4 на ПР от ЗУТ и протокол № 3/11.04.2023г, т.3 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ОД О Б Р Я В А М :

повече
Заповед № 70 / 24.04.2023 г.

Заповед № 70 / 24.04.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 3/11.04.2023 г., т.21 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед № 66 / 20.04.2023 г.

Заповед № 66 / 20.04.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 14.03.2023 г. на Община Средец , по заявление . вх. № 94-00-1028/07.03.2023г. от Ангел Стоянов Господинов , собственик на имот пл.№ 501.596 в кв. 19, по действащия кадастрален план на град Средец, Община Средец, одобрен със заповед № РД-09-166/24.09.1986г., и ...

повече
Заповед № 64 / 20.04.2023 г.

Заповед № 64 / 20.04.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 14.03.2023 г. на Община Средец , по заявление . вх. № 94-00-1096/09.03.2023г. от Аргир Мариусов Аргиров , собственик на имот пл.№31 в кв.39, по действащия кадастрален и регулационен план на с. Горно Ябълково, Община Средец, одобрен със заповед №741,742/14.10.1937, с ...

повече
Заповед № 65 / 20.04.2023 г.

Заповед № 65 / 20.04.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 10.04.2023 г. на Община Средец , по заявление с вх. № 94-00-1847/10.04.2023г.. от Петко Станиславов Загорчев, в качеството му на управител на фирма „ Скай Транс БГ“ ЕООД, ЕИК 203293449, собственик на имот с пл.№ 108 в кв. 2, по действащия кадастрален план на с. ...

повече