Заповед № 855 / 26.09.2023 г.

Заповед № 855 / 26.09.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно ...

повече
Заповед № 854 / 26.09.2023 г.

Заповед № 854 / 26.09.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 873 и № 874 30.08.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 859 / 27.09.2023 г.

Заповед № 859 / 27.09.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед № 858 / 27.09.2023 г.

Заповед № 858 / 27.09.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед № 857 / 27.09.2023 г.

Заповед № 857 / 27.09.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед №140 / 26.09.2023 г.

Заповед №140 / 26.09.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13,ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, във връзка с чл.135а, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и протокол №8/14.09.2023 г., т.1 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед №138 / 20.09.2023 г.

Заповед №138 / 20.09.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13,ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, във връзка с чл.135а, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Удостоверение № 25-248157/31.08.2023г. на АГКК и протокол №5/26.09.2022 г., т.10 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед №139 / 20.09.2023 г.

Заповед №139 / 20.09.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13,ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, Удостоверение № 25-258675/13.09.2023г. на АГКК и протокол №4/11.05.2023 г., т.10 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 716 / 25.08.2023 г.

Заповед № 716 / 25.08.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед № 134 / 24.08.2023 г.

Заповед № 134 / 24.08.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и протокол № 7/17.08.2023 г., т.11 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р Я В А М : 1. По зелените надписи и щрихи, проект за частично изменение плана за регулация ...

повече